เลขานุการบริษัท

หมดข้อกังวลใจกับวันกำหนดส่งของภาครัฐเพราะเราจะประสานงาน และดูแลงานเลขานุการบริษัทให้คุณ ทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสารประจำปีต่างๆ เป็นต้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ถ้ามีรายได้ 1.8 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป หรือมีการจ้างงานชาวต่างชาติ


เริ่มต้น 7,900 บาท
ลงทะเบียนบริษัทกับสำนักงานประกันสังคม

การว่าจ้างพนักงาน บริษัทจำเป็นต้องลงทะเบียนต่อสำนักงานประกันสังคม


เริ่มต้น 3,900 บาท
ลงทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หากต้องการลงทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อชำระภาษีทางออนไลน์


เริ่มต้น 1,900 บาท
การลงทะเบียนประกันสังคมให้กับพนักงาน

บริษัทต้องลงทะเบียนประกันสังคมให้กับพนักงานใหม่เสมอ


เริ่มต้น 1,900 บาท
ลงทะเบียนชาวต่างชาติกับกรมสรรพากร

หากมีการจ้างพนักงานต่างชาติ บริษัทต้องยื่นรายได้ต่อกรมสรรพากร


เริ่มต้น 1,900 บาท
เปลี่ยนกรรมการบริษัท

มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทคนใหม่


เริ่มต้น 9 ,900 บาท
เปลี่ยนผู้ถือหุ้น

การเพิ่มหรือถอดถอนผู้ถือหุ้นของบริษัท


เริ่มต้น 9,900 บาท
การเพิ่มทุน

หากคุณต้องการเพิ่มทุนให้กับบริษัท


เริ่มต้น 9,900 บาท
เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

หากคุณต้องการย้ายที่อยู่ของบริษัท


เริ่มต้น 4,900 บาท

In association with by Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero