Plizz” บริษัทสตาร์ทอัพบุกเบิกระดมทุนในแพลตฟอร์ม “Live”

Plizz ประกาศเข้าร่วมแพลตฟอร์มการระดมทุน ‘Live’ ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ จุดประสงค์เพื่อการระดมทุนต่อยอดธุรกิจและขยายตลาด

‘Live’ เป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการระดมทุนและซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบของหุ้น เป็นหน่วยงานภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีจุดประสงค์ในการลดข้อจำกัดในการระดมทุนเพื่อการขยายกิจการของ SME และ Startup โดยเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการในการประกาศและดำเนินงานการจองและการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในรูปแบบของหุ้นเพื่อการระดมทุนขยายกิจการ แก่นักลงทุนที่มีความสนใจถือครองบริษัท Startup ที่มีศักยภาพตั้งแต่เริ่มแรก

Plizz สำนักงานบัญชีออนไลน์ ก่อตั้งเมื่อปี 2558 ให้บริการการทำบัญชี การเตรียมภาษี การจัดเก็บข้อมูลในคลังออนไลน์ และการให้คำปรึกษาทางการเงิน ได้รับการรับรองตามแบบของกรมสรรพากร และความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยบริการที่เป็นระบบและโปร่งใส ทั้งยังเป็นการใช้เทคโนโลยี cloud ในการจัดเก็บและจัดทำ จากเอกสารไปสู่ข้อมูลท่าบัญชี จึงทำให้มีการเติบโตของฐานลูกค้าอย่างเต็มที่ ด้วยระบบการทำงานที่เป็นระบบ บุคลากรนักบัญชีที่มีประสบการณ์ และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว ” You’ll fall in love with your online accountant”

Plizz ได้เลือกช่องทางการระดมทุนจากหลักทรัพย์ของ ‘Live’ เพื่อการขยายธุรกิจและเอื้อต่อการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนแบบ OTC สำหรับผู้ประสงค์จะลงทุน และเป็นกลยุทธเพื่อขยายช่องทางการระดมทุนที่เป็นสากลและอยู่ภายใต้กฎกติกาของรัฐและหน่วยงานกลาง โดยแคมเปญของ Plizz จะเริ่ม ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ภายหลังการสิ้นสุดแคมเปญแล้ว หุ้นจึงจะสามารถใช้แลกเปลี่ยนได้ หากคุณมีความสนใจในแคมเปญและมีความประสงค์จะสนับสนุน หรือ เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Live สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ด้วย link นี้ : https://www.live-mkt.com/home

Source  link: https://techsauce.co/news/wishbeer-and-plizz-have-launched-their-crowdfunding-campaign-on-the-stock-exchange-of-thailand/