Refund policy

การคืนเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 - 45 วัน ในกรณีที่เป็นบัตรเดบิต และจะใช้เวลา 20 - 30 วัน หรือ 1 รอบบิลสำหรับบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร
  2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ นโยบายการยกเลิก


กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้? ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว

Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero
DFK International

About DFK International Network

Plizz is Thailand Member Firm of DFK International


DFK is a global network of accounting, tax, legal, and business advisory firms.
Our network is represented by member firms across 100 countries on six continents, providing seamless accounting and advisory solutions to its clients.


DFK International World in 2022:
219 Member firms
467 Member offices
101 Countries and territories
$2.42bn Members fee income