Refund policy

การคืนเงิน บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

  1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15 - 45 วัน ในกรณีที่เป็นบัตรเดบิต และจะใช้เวลา 20 - 30 วัน หรือ 1 รอบบิลสำหรับบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร
  2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ นโยบายการยกเลิก


กรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้? ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว

Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero