เตือนนิติบุคคล เช็กผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี มีตัวตนจริงหรือไม่ ก่อนส่งงบการเงิน

May 19, 2022

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแนะนิติบุคคลตรวจสอบสถานะผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีว่ายังคงอยู่และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อลดปัญหาถูกปฏิเสธรับงบการเงิน และลดปัญหาก่อนธุรกิจนำงบการเงินไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมเตือนผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า นิติบุคคลควรตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำส่งงบการเงิน โดยเฉพาะข้อมูลของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ที่ยังคงสถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามกฎหมายหรือไม่ และผู้ทำบัญชีได้มีการแจ้งรายชื่อของกิจการในการรับทำบัญชีกับกรมฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีได้มีการแจ้งรายชื่อของกิจการกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้วหรือไม่ พร้อมตรวจสอบสถานะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ก่อนการนำส่งงบการเงิน เพื่อให้การนำส่งงบการเงินนั้นครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาการนำส่งข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผิดพลาด หรือถูกปฏิเสธการรับงบการเงินจากกรมฯ และลดข้อบกพร่องก่อนนำงบการเงินไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ตรวจค้นสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อมูลที่แจ้งการปฏิบัติงานไว้กับกรมฯ (ผู้ทำบัญชี) หรือสภาวิชาชีพบัญชี (ผู้สอบบัญชี) ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> เมนู “ผู้ทำบัญชี (e-Account)” >> เลือก “ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล” รวมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ www.tfac.or.th >> Online Service >> เมนู “ตรวจสอบสถานะสมาชิก” หากไม่พบข้อมูลถือว่าไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี

2. www.tfac.or.th >> Online Service >> เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี” โดยสถานะใบอนุญาตต้องแสดง “ปกติ” หากมีสถานะ “สิ้นผล” ถือว่างบการเงินนั้น ไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับการตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อการสอบบัญชี เลือก >> เมนู “ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล” >> ปีที่ลงลายมือชื่อ เลือก “ปี 2565” โดยหากไม่พบข้อมูลตามที่ตรวจค้น นิติบุคคลต้องติดตามผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีของกิจการให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการนำส่งงบการเงิน

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่และยังไม่มีผู้ทำบัญชี สามารถสืบค้นและสรรหาสำนักงานบัญชีคุณภาพ หรือสำนักงานบัญชีทั่วไป ได้ที่ www.dbd.go.th >> คู่มือทำธุรกิจ >> บัญชีและธรรมาภิบาล >> เลือก “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” >> รายชื่อสำนักงานบัญชีในแต่ละจังหวัด /สำนักงานบัญชีคุณภาพ

นายทศพลกล่าวว่า ในส่วนของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันการแอบอ้างใช้ชื่อในการนำส่งงบการเงินหรือนำชื่อไปใช้หาผลประโยชน์ โดยผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของตนเองในระบบ e-Accountant ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกรม

Source: MGR Online