มาทำความรู้จักภาษีต่างๆในไทย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ อัตราปัจจุบันคือ 7% และ 0% (สำหรับธุระกิจการส่งออกเป็นต้น) ในกรณีการยกเว้นภาษีสามารถใช้ได้กับธุระกิจบางประเภทเท่านั้น..

เรียนรู้เพิ่มเติม
ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารบังคับที่ผู้ขายสินค้าและบริการจะต้องออกเพื่อส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการชำระใบแจ้งหนี้บริการ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ เปรียบเทียบราคาโดยละเอียดได้จากด้านล่าง

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของบุคคลที่ต้องเสียภาษีโดยตรง คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 180 วันในปีปฏิทิน หรือมีรายได้ที่มิใช่ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผลบังคับใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หรือรับรายได้จากในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลรัษฎากรตามประมวลรัษฎากรไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม

วันที่กำหนดยื่นภาษีในไทย

วันที่กำหนดยื่นภาษีรายเดือน


รายเดือน
วันนที่ 7
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.1)
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.36)

วันที่ 15
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3/53/54) ถ้าลงทะเบียนยื่นทางอินเตอร์เน็ต
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
ประกันสังคม

วันที่ 23
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ถ้าลงทะเบียนยื่นทางอินเตอร์เน็ต

วันที่กำหนดยื่นภาษีรายปี


รายปี
กุมภาพันธ์ วันที่ 28
ยื่นแบบประกันสังคมประจำปี

มีนาคม วันที่ 31
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภ.ง.ด.90 / 91)

สิงหาคม วันที่ 31
ภาษีเงินได้นิติบุคคลช่วงกลางปี (ภ.ง.ด.51)

พฤษภาคม วันที่ 31
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)


In association with by Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero