ภาษีในประเทศไทย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ อัตราปัจจุบันคือ 7% และ 0% (สำหรับธุระกิจการส่งออกเป็นต้น) ในกรณีการยกเว้นภาษีสามารถใช้ได้กับธุระกิจบางประเภทเท่านั้น..

ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารบังคับที่ผู้ขายสินค้าและบริการจะต้องออกเพื่อส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากการชำระใบแจ้งหนี้บริการ อัตราภาษีขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการ เปรียบเทียบราคาโดยละเอียดได้จากด้านล่าง

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้ของบุคคลที่ต้องเสียภาษีโดยตรง คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 180 วันในปีปฏิทิน หรือมีรายได้ที่มิใช่ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผลบังคับใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หรือรับรายได้จากในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลรัษฎากรตามประมวลรัษฎากรไทย

วันที่กำหนดยื่นภาษีในไทย

วันที่กำหนดยื่นภาษีรายเดือน

Monthly

วันนที่ 7

วันที่ 15

วันที่ 23

วันที่กำหนดยื่นภาษีรายปี

Yearly

กุมภาพันธ์ วันที่ 28

มีนาคม วันที่ 31

สิงหาคม วันที่ 31

พฤษภาคม วันที่ 31