ใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษี เป็นเอกสารบังคับที่ผู้ขายสินค้าและบริการจะต้องออกเพื่อส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากบริษัทไม่สามารถจัดเตรียมใบกำกับภาษีตามข้อปฏิบัติด้านล่าง อาจนำให้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ที่ส่งผลให้กลับกลายเป็นรายได้บวกกลับและทำให้เป็นการเพิ่มภาระภาษีให้กับบริษัทอีกด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติม

ลักษณะใบกำกับภาษีที่ถูกต้อง

ระบุ “ใบกำกับภาษี” ให้ชัดเจน
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
หมายเลขของใบกำกับภาษี
คำอธิบาย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย และมูลค่ารวมของสินค้าหรือบริการ
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากสินค้าหรือบริการ
วันที่ออกใบกำกับภาษี
ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
ในบรรทัดที่ “สำนักงานใหญ่” หรือ “หมายเลขสาขา” ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ขายที่ออกใบกำกับภาษี บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต ดังกล่าว
ในบรรทัดที่ “ สำนักงานใหญ่” หรือ “หมายเลขสาขา” ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจของผู้ซื้อ ซึ่งมีการขาย หรือให้บริการดังกล่าว
ใบแจ้งหนี้ทั่วไป คือ เพื่อขอให้ชำระค่าสินค้าและบริการ แต่การออกใบกำกับภาษี จะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือรับชำระเงิน ซึ่งวันที่ในใบกำกับภาษี จะมีผลกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป
ใบแจ้งหนี้ที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จะต้องแสดงทั้งสองสกุลเงินบนใบแจ้งหนี้ และระบุอัตราแลกเปลี่ยนของยอดเงินที่ต้องชำระให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

In association with by Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero