ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่เรียกเก็บโดยตรงจากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือได้รับรายได้จากประเทศไทย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีผลบังคับใช้กับนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หรือรับรายได้จากในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้บังคับแห่งประมวลรัษฎากรตามประมวลรัษฎากรไทย

เรียนรู้เพิ่มเติม

การหักลดหย่อนภาษีของค่าใช้จ่าย

รายได้ที่ต้องเสียภาษีของนิติบุคคล คำนวณโดยการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวจากรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น (รายได้ธุรกิจเงินปันผล, ดอกเบี้ย, ค่าสิทธิ ฯลฯ) ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน


อย่างไรก็ตามการหักค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยประมวลรัษฎากรไทย


ค่าใช้จ่ายที่หักได้
ค่าใช้จ่ายตามปกติ มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ไม่เกินร้อยละของต้นทุนที่กำหนดโดยประมวลรัษฎากรไทย (5% สำหรับอาคาร, 20% สำหรับเครื่องจักร, 33% สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ฯลฯ)
ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิงสูงถึง 0.3% ของรายรับ หรือทุนชำระแล้วที่สูงขึ้นในวงเงิน 10 ล้านบาท
บริจาคได้มากถึง 2% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 200%
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 200%
ขาดทุนสุทธิยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดห้ารอบ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักได้
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ของขวัญให้กับบุคคลที่สาม
ค่าปรับทางภาษี
การเบิกจ่ายที่ไม่มีเอกสาร
ความเสียหายที่สามารถเรียกร้องได้จากการประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในนามของบริษัทเอง


วิธีการคำนวณภาษีนิติบุคคล

ภาษีนิติบุคคล คำนวณได้จากกำไรสุทธิของบริษัท นั่นคือ รายได้ทั้งหมด หักด้วยค่าใช้จ่ายที่อนุญาติ ซึ่งอัตราภาษีดูได้ด้านล่างนี้


ผู้เสียภาษีอากร ฐานภาษี อัตราภาษี (%)
บริษัทขนาดเล็ก *
  • กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท
  • กำไรสุทธิ 300,000 แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  • กำไรสุทธิเกิน 3 ล้านบาท
  • ยกเว้น
  • 15%
  • 20%
บริษัทประเภทอื่นๆ
  • กำไรสุทธิ
  • 20%


วิธียื่นภาษีนิติบุคคล

บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของภาษีนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี (ภงด. 54) ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่อง (เช่น ภายในวันที่ 31 สิงหาคม รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม) และยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจำปี (ภงด.50) ภายใน 150 วัน นับจากวันปิดรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า (เช่น ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม)


N.B:


ในกรณีที่มีการพูดลดหย่อนภาษีครึ่งปีจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ
ในกรณีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีรายปีล่าช้า จะโดนคิดค่าบริการ 1.5% ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

In association with by Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero