นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บทนำ

  บทนำ บริษัท พลีซซ์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทในเครือ (“พลีซซ์”, “เรา” หรือ “ของเรา”) รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ("กฎหมายความเป็นส่วนตัว") อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวและความกังวลของผู้ใช้ทุกคนบนแพลตฟอร์มของเรา . แพลตฟอร์ม หมายถึงเว็บไซต์และระบบทั้งหมดที่พัฒนา และเป็นเจ้าของโดย พลีซซ์ (รวมเรียกว่า "แพลตฟอร์ม") นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการออกแบบมาเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับสิทธิ์และวิธีที่เราปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการตัดสินใจก่อนใช้บริการของเรา (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลที่เข้าถึงแพลตฟอร์ม ใช้แพลตฟอร์ม เยี่ยมชมแพลตฟอร์มหรือลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีกับเรา (รวมเรียกว่า “ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา และเชื่อว่าเป็นความรับผิดชอบของเราในการจัดการ ปกป้อง และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเรา โดยการใช้แพลตฟอร์ม บริการของเรา การลงทะเบียนสำหรับบัญชีกับเรา การเยี่ยมชมแพลตฟอร์ม หรือการเข้าถึงบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และนโยบายที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมในที่นี้ ให้เรารวบรวมข้อมูล


  หากคุณไม่ยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา


  หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนแพลตฟอร์มของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา

 2. พลีซซ์ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด

  เราอาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

  1. เมื่อคุณเข้าถึงและ ใช้บริการของเราหรือแพลตฟอร์มของเรา หรือลงทะเบียนและ เปิดบัญชีกับเรา
  2. เมื่อคุณส่งหรือซิงค์ข้อมูลทางการเงินใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของเรา ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือทางแบบฟอร์มจริง
  3. เมื่อคุณทำข้อตกลงใด ๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  4. เมื่อคุณโต้ตอบกับเรา เช่น ทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจบันทึกได้) จดหมาย โทรสาร การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และอีเมล ฯลฯ
  5. เมื่อคุณใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือโต้ตอบกับเราผ่านแอปพลิเคชันของเราหรือใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผ่านคุกกี้ที่เราอาจปรับใช้เมื่อคุณโต้ตอบกับบริการหรือแพลตฟอร์มของเรา
  6. เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านบริการของเรา
  7. เมื่อคุณให้ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนแก่เรา
  8. เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้และ เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์ม
  9. เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชันลงในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ใดๆ (“อุปกรณ์”) และ ใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม
  10. เมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นเข้ากับบัญชีของแพลตฟอร์ม
  11. เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 3. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  1. ใช้บริการของเรา
   • เพื่อจัดเก็บและสำรองข้อมูลของคุณเมื่อคุณส่งหรือซิงค์ข้อมูลทางการเงินใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบฟอร์มภาษีที่บังคับใช้หรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือทางแบบฟอร์มจริง
   • อนุญาตให้คุณใช้บริการของเราและ เพื่อเข้าถึงบริการและแพลตฟอร์มของเรา และเพื่อจุดประสงค์นี้ เราอาจตรวจสอบ ระบุ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของคุณ ตลอดจนติดต่อคุณในกรณีที่จำเป็น
   • เพื่อจัดการ ดำเนินการ จัดหาและ จัดการการใช้งานและ การเข้าถึงบริการและแพลตฟอร์มของเรา
   • เพื่อจัดหาและสนับสนุนลูกค้าของแพลตฟอร์มในการประมวลผลและจัดการบริการที่เกี่ยวข้องกับการยินยอม
   • เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้าหรือวิเคราะห์บริการของเรา
   • เพื่อจัดการหรือทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นรวมถึงดำเนินการชำระเงินกับบุคคลภายนอกผ่านบริการ
   • เพื่อตอบกลับและจัดการกับคำขอบริการของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงปัญหาการบริการและการดำเนินการบัญชีที่ผิดปกติ
   • เพื่อติดตามและแจ้งผลประโยชน์ การปรับเปลี่ยนบริการ และเพื่อตอบคำถามของคุณและแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
   • เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ข้อมูล การสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ การทำโปรไฟล์) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการของเราและ เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ;
  2. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่บังคับใช้ (ข้อผูกพันทางกฎหมาย)

   เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อบังคับใช้หรือประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลผูกพันกับ พลีซซ์

  3. เพื่อรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ

   พลีซซ์ อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น

   • เพื่อป้องกัน จัดการ และ ลดความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการของเรา
   • เพื่อบันทึกเสียงสนทนากับคอลเซ็นเตอร์หรือภาพจากกล้องวงจรปิด เพื่อแลกบัตรประชาชนก่อนเข้าอาคาร
   • เพื่อบริหารความเสี่ยง ติดตาม จัดการภายในองค์กร
   • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการรายอื่น (Outsource) เพื่อจัดเก็บและสำรองข้อมูลส่วนบุคคลโดย Cloud Computing และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ พลีซซ์
   • เพื่อตรวจสอบการโต้ตอบผ่านอีเมลหรืออินเทอร์เน็ตระหว่างพนักงานของเราและคุณ เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของ พลีซซ์ ต่อบุคคลที่สาม
 4. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ พลีซซ์ จะเก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อมดังต่อไปนี้
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้โดยตรงหรือผ่าน พลีซซ์ หรือให้บริการแก่ พลีซซ์ โดยการใช้บริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหาผ่านช่องทางดิจิทัล เว็บไซต์ แพลตฟอร์ม คอลเซ็นเตอร์ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือวิธีการอื่นๆ
   • ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือเข้าถึงโดย พลีซซ์ จากแหล่งอื่นที่ไม่ได้มาจากคุณโดยตรง ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของแพลตฟอร์มของเรา หน่วยงานของรัฐ พันธมิตรของบริษัท ผู้ให้บริการทางการเงิน และผู้ให้บริการข้อมูล ฯลฯ พลีซซ์ จะรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เฉพาะเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณโดยสอดคล้องกับกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นสำหรับ พลีซซ์ ตามที่อนุญาตภายใต้ กฎหมาย
   • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ พลีซซ์ รวบรวม ใช้ และ เปิดเผย เช่น
    • ข้อมูลทางธุรกิจ เช่น ชื่อบริษัท ทุน เลขทะเบียน ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ชื่อกรรมการ
    • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานที่ทำงาน ธุรกิจ
    • ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่บ้าน ตำแหน่งปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีบัญชี LINE
    • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ใบแจ้งหนี้ การจ่ายบิล ธุรกรรมขาเข้าและขาออก รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย
    • ข้อมูลทางการเงิน
    • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักร เช่น ที่อยู่ IP ที่อยู่ MAC Cookie ID;
    • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • บันทึกการติดต่อกับ พลีซซ์ เช่น ผ่านเว็บไซต์ อีเมลที่เก็บข้อมูลผู้ใช้และสำรองข้อมูล เป็นต้น
    • บันทึกทางอาญารวมถึงความผิดที่ถูกกล่าวหาซึ่ง พลีซซ์ ได้รับจากคุณและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สำหรับการให้บริการของเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่บังคับใช้
    • ข้อมูลภาษี เช่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ
  2. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนคือข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดประเภทไว้เป็นพิเศษตามกฎหมาย และจะถูกรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยโดย พลีซซ์ เฉพาะเมื่อเราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณหรือในกรณีที่จำเป็นสำหรับ พลีซซ์ ตามที่กฎหมายอนุญาต พลีซซ์ อาจรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยตัวระบุไบโอเมตริก (Biometrics) เช่น การจดจำใบหน้า การจดจำลายนิ้วมือ การจดจำเรตินา การจดจำเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้สมัครสำหรับบริการและ ธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลหรือช่องทางอื่นๆ ฯลฯ หากคุณลงทะเบียน เชื่อมต่อ หรือซิงค์เพื่อเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเรา เชื่อมโยงบัญชี Xero ของคุณกับแพลตฟอร์มของเรา เชื่อมโยงบัญชีของคุณกับบัญชีโซเชียลมีเดีย หรือใช้คุณสมบัติใดๆ ของ พลีซซ์ เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณมี มอบให้กับบัญชี Xero ของคุณโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราจะจัดการและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายนี้ตลอดเวลา หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านข้อมูลการติดต่อในข้อ 11 อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการเลือกไม่รับหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับเรา เพื่อรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการและแพลตฟอร์มของคุณ
 5. พลีซซ์ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
  1. พลีซซ์ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อดำเนินการหรือให้บริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของแพลตฟอร์มโดยได้รับความยินยอมจากคุณหรือเรื่องที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น แจ้งชื่อ ชื่อบริษัท ชื่อกรรมการ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่อยู่ปัจจุบันเพื่อให้บริการตามคำขอของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการธุรกรรมของคุณสำหรับกรณีใด ๆ กับบุคคลใด ๆ และ พลีซซ์ จะไม่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง
  2. เราและบุคคลภายนอกอาจให้บริการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวสำหรับการใช้งานของคุณผ่านแพลตฟอร์มหรือผ่านบริการของเรา แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจเข้าถึงแยกกัน และอนุญาตให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เช่น ชื่อของคุณ ID ผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ หรือข้อมูลอื่น ๆ เช่น คุกกี้ที่คุณเคยติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้หรือที่ติดตั้งไว้สำหรับคุณ โดยแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอปพลิเคชันเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย พลีซซ์ คุณควรอ่านข้อกำหนดและนโยบายอื่นๆ ที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สามดังกล่าวบนเว็บไซต์ของพวกเขาหรืออย่างอื่น
 6. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์บุคคลที่สาม
  1. เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและ ข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บไว้เบื้องหลังเครือข่ายที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลจำนวนจำกัดที่มีสิทธิ์พิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ
  2. ในความพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์บุคคลที่สามต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงและใส่กรอบภายในแพลตฟอร์ม เราอาจมีส่วนร่วมในการสร้างแบรนด์ร่วมและความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ บริการและคุณสมบัติอื่นๆ แก่ผู้เยี่ยมชมของเรา ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกต่างหากและเป็นอิสระตลอดจนการจัดการด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา เราไม่สามารถควบคุมไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ได้ ซึ่งแต่ละไซต์มีแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แยกจากกันโดยไม่ขึ้นกับพวกเรา เราอาจไม่ได้รับข้อมูลที่รวบรวมโดยเว็บไซต์บุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอบนหรือผ่านแพลตฟอร์มของเรา)
  3. เราไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการขาดข้อมูลดังกล่าว) และกิจกรรมของไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงเข้าถึงไซต์เหล่านี้ได้โดยยอมรับความเสี่ยงเอง อย่างไรก็ตาม เราพยายามปกป้องความสมบูรณ์ของ แพลตฟอร์ม ของเราและลิงก์ที่วางอยู่บนแต่ละลิงก์ ดังนั้นจึงยินดีรับข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้
 7. พลีซซ์ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

  พลีซซ์ ได้กำหนดนโยบาย กฎ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการขององค์กร มาตรการทางเทคนิคเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับข้อมูลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกวัตถุประสงค์หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้ พลีซซ์ ได้แก้ไขนโยบาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ บ่อยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้บริหาร พนักงาน พนักงาน ตัวแทน และผู้รับข้อมูลของ พลีซซ์ มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับตามข้อตกลงการรักษาความลับของ พลีซซ์ เมื่อจำเป็น พลีซซ์ อาจต้องส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่น ไม่รักษาระดับมาตรฐานที่เพียงพอ

 8. คุ้กกี้

  เราอาจใช้ "คุกกี้" หรือคุณสมบัติอื่นๆ เป็นครั้งคราวเพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่จะช่วยเราปรับปรุงแพลตฟอร์มและบริการของเราที่เรานำเสนอ หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณสมบัติใหม่ “คุกกี้” เป็นตัวระบุที่เราถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ ซึ่งช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่ามีการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือแพลตฟอร์มอย่างไรและเมื่อใด โดยจำนวนคนและเพื่อติดตามกิจกรรมภายในแพลตฟอร์มของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคล คุกกี้ยังเชื่อมโยงไปยังข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกสำหรับบริการและหน้าที่คุณได้ดู คุกกี้ยังใช้เพื่อส่งเนื้อหาเฉพาะที่คุณสนใจและเพื่อติดตามการใช้บริการ คุณอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม,

 9. พลีซซ์ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานแค่ไหน?

  พลีซซ์ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นในช่วงเวลาที่คุณเป็นลูกค้าหรืออยู่ภายใต้ความสัมพันธ์กับ พลีซซ์ หรือตราบเท่าที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษานานขึ้น ตัวอย่างเช่น การเก็บรักษาตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การเก็บรักษาเพื่อพิสูจน์และตรวจสอบในกรณีที่มีข้อพิพาทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไม่เกิน 10 ปี เป็นต้น เราอาจลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นนิรนามเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป หรือเมื่อหมดระยะเวลา

 10. สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

  สิทธิ์ของคุณที่อธิบายไว้ในที่นี้เป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่คุณควรได้รับแจ้ง คุณสามารถใช้สิทธิ์ใดๆ เหล่านี้ภายในข้อกำหนดและนโยบายทางกฎหมายในปัจจุบันหรือที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงระเบียบที่กำหนดโดย พลีซซ์ ในกรณีที่คุณอายุต่ำกว่า 20 ปีหรือความสามารถตามสัญญาทางกฎหมายของคุณถูกจำกัด บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือตัวแทนของคุณอาจขอใช้สิทธิ์ในนามของคุณ

  1. การถอนความยินยอม: หากคุณยินยอมให้ พลีซซ์ รวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลาตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีให้ พลีซซ์ เว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมาย หรือคุณยังอยู่ภายใต้สัญญาที่เป็นประโยชน์ การถอนความยินยอมของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ได้รับสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น หรือข้อเสนอใหม่ ฯลฯ เพื่อประโยชน์ของคุณ คุณควรเรียนรู้และขอผลที่ตามมาก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณ
  2. การเข้าถึงข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ พลีซซ์ เพื่อขอให้ พลีซซ์ ทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้กับคุณ และขอให้ พลีซซ์ เปิดเผยถึงวิธีที่ พลีซซ์ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  3. การเคลื่อนย้ายข้อมูล:คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราจัดระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้หรือใช้งานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถประมวลผลหรือเปิดเผยด้วยวิธีอัตโนมัติ เพื่อขอให้ พลีซซ์ ส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ หากทำได้โดยอัตโนมัติ
  4. การ คัดค้าน:คุณมีสิทธิ์คัดค้านการรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากการกระทำดังกล่าวดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของ พลีซซ์ บริษัท หรือบุคคลซึ่งอยู่ในความคาดหวังที่สมเหตุสมผลของคุณ หรือเพื่อดำเนินงานสาธารณะ หากคุณขอคัดค้าน พลีซซ์ จะยังคงรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อ พลีซซ์ สามารถสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่การทำเช่นนั้นมีความสำคัญมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณ หรือเพื่อยืนยันสิทธิตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อแก้ต่างให้ดำเนินคดีตามแต่กรณี
  5. การลบหรือทำลายข้อมูล:คุณมีสิทธิที่จะขอให้ พลีซซ์ ลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเชื่อว่าการรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการเก็บรักษาข้อมูลโดย พลีซซ์ ไม่จำเป็นอีกต่อไปโดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องภายใต้นโยบายนี้ หรือเมื่อคุณขอเพิกถอนความยินยอมของคุณหรือคัดค้านการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้
  6. การระงับการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ พลีซซ์ ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่ พลีซซ์ ตรวจสอบคำขอแก้ไขหรือคัดค้านของคุณ หรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป และ พลีซซ์ ต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่คุณขอให้ พลีซซ์ ระงับการประมวลผลแทน
  7. การแก้ไขข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ทันสมัย สมบูรณ์ และไม่ทำให้เข้าใจผิด
  8. การร้องเรียน:คุณมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณละเมิดหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิ์ข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจจำเป็นสำหรับ พลีซซ์ ที่จะปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล งานสาธารณะ คำขอของคุณที่ละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพ ของบุคคลอื่น ฯลฯ หาก พลีซซ์ ปฏิเสธคำขอ พลีซซ์ จะแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ
 11. คุณจะติดต่อ พลีซซ์ และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลได้อย่างไร

  หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตลอดจนคำขอใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือร้องเรียน คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้: ที่อยู่สำนักงานใหญ่ : สุขุมวิท 63 68/2 ซอย 4 พระโขนงเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หมายเลขโทรศัพท์ : +66208215100 Email : cs@พลีซซ์.co