certificate

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ไม่ต้องกรอกเอกสารกองพะเนินอีกต่อไป เพียงแค่คุณกรอกข้อมูลของคุณและอัพโหลดเอกสารของคุณบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ Plizz เราจะจัดการลงทะเบียนบริษัทให้คุณได้อย่างรวดเร็ว

ประเภทของบริษัทในประเทศไทย

Plizz สามารถจัดการลงทะเบียนบริษัทให้คุณได้ตามประเภทบริษัทด้านล่างนี้

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

ธุรกิจสามารถจัดตั้งได้อย่างน้อยสามคนขึ้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถจำกัดหรือไม่จำกัดหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระผูกพันของการเป็นหุ้นส่วน

เริ่ม 29,900 บาท

จดทะเบียนสำนักงานตัวแทน

สำนักงานตัวแทนของบริษัทต่างชาติ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนลูกค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ แต่ธุรกิจประเภทนี้ไม่สามารถสร้างรายได้ได้

เริ่ม 39,900 บาท

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทย เปิดโอกาสให้เป็นบริษัทต่างชาติ 100% ลงทะเบียนเพื่อรับประโยชน์ต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษี การยกเว้นโควต้าของพนักงาน (พนักงานต่างชาติ 1คนต่อคนไทย 4 คน)

ขอใบเสนอราคา

บริษัทประเภทต่างๆ ในประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน้าที่ความรับผิดของผู้ถือหุ้นนั้นจะจำกัดจากจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระหุ้น ในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

สาขาสำนักงาน

ธุรกิจประเภทนี้อนุญาตให้สร้างรายได้ได้ การสร้างรายได้ของสาขาบริษัทไม่จำกัดเพียงแค่ในประเทศไทยแต่ยังสามารถขยายไปถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศได้

การเป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียว

การเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว สินทรัพย์ทั้งหมดของเจ้าของทั้งธุรกิจและส่วนตัว จำเป็นต้องมีเอกสารประกอบหรือทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกิจหรือไม่ก็ตาม

สนธิสัญญาทางไมตรีและการค้าระหว่างประเทศ ไทย-สหรัฐอเมริกา

บริษัทสัญชาติอเมริกันในสนธิสัญญานี้ จะได้รับสิทธิเช่นเดียวกันกับบริษัทไทย รวมถึงสิทธิในการเป็นเจ้าของบริษัทในประเทศไทย

ข้อกำหนดในการจดทะเบียนบริษัท