ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ อัตราปัจจุบันคือ 7% และ 0% (สำหรับธุระกิจการส่งออกเป็นต้น) ในกรณีการยกเว้นภาษีสามารถใช้ได้กับธุระกิจบางประเภทเท่านั้น..

ภาษีนี้มีผลกับบริษัทที่มีรายได้ต่อปี 1.8 ล้านบาท หรือบริษัทที่ต้องจ้างแรงงานชาวต่างชาติ โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายได้ดังกล่าว

ซึ่งการไม่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพกรนั้น อาจมีโทษขั้นสูงสุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
รายการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
นิติบุคคลที่มีรายได้ต่อปีต่ำกว่า 1.8 ล้านบาท
การขายสินค้า และ การนำเข้าสินค้าเฉพาะ เช่น หนังสือ นิตยสาร สินค้าทางการเกษตรที่ยังไม่ผ่านการกระบวนการใดๆ เป็นต้น
บริการระดับมืออาชีพ เช่น ทางการแพทย์ การสอบบัญชี และบริการทางกฎหมายต่างๆ
บริการระดับมืออาชีพ เช่น การแพทย์ การตรวจสอบ และการบริการทางกฎหมาย
การบริการที่จัดทำโดยหน่วยงานของรัฐบาลไทย
การขนส่งทางบก
การให้บริการการศึกษาโดยโรงเรียนที่ได้การรับรอง
งานศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
การให้บริการเพื่อประโยชน์ทางศาสนาหรือสาธารณกุศล
รายการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
การส่งออกสินค้าที่มิใช่การส่งออกสินค้าซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบริการที่ทำในไทย แต่มีการให้ใช้บริการในต่างประเทศ
บริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศและทางทะเล

การยื่นภาษีรายเดือน

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นในเดือนถัดจากการชำระเงิน และการออกใบกำกับภาษีตามกำหนดเวลาด้านล่าง

ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริการที่นำเข้า: ต้องยื่นภายในวันที่ 7 ของเดือน
ภ.พ 30 ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าและบริการ : ต้องยื่นภายในวันที่ 15 ของเดือน

ส่วนบริษัทที่ยื่นทาง e-filing ของกรมสรรพากร จะได้ยืดระยะเวลาไปอีก 8 วัน ภายในวันที่ 15 และ 23 ของเดือน สำหรับ ภ.พ 36 และ ภ.พ 30 ตามลำดับ


การยื่นภาษีล่าช้ากว่ากำหนด

กรมสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการยื่นล่าช้า ดังนี้ ค่าปรับ 300 บาท ไม่เกิน 7 วัน และ 500 บาทสำหรับหลังจาก 7 วันขึ้นไป โดยที่ค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 200% ของยอดภาษีที่ต้องชำระรวม พร้อมกับค่าปรับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

In association with by Member of


Federation of Accounting Professions
License no. 0105558155093
DFK International
Xero