payment

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” เป็นภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ อัตราปัจจุบันคือ 7% และ 0% (สำหรับธุระกิจการส่งออกเป็นต้น) ในกรณีการยกเว้นภาษีสามารถใช้ได้กับธุระกิจบางประเภทเท่านั้น..

ภาษีนี้มีผลกับบริษัทที่มีรายได้ต่อปี 1.8 ล้านบาท หรือบริษัทที่ต้องจ้างแรงงานชาวต่างชาติ โดยไม่ต้องคำนึงถึงรายได้ดังกล่าว

ซึ่งการไม่ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมสรรพกรนั้น อาจมีโทษขั้นสูงสุด

รายการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายการของภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

การยื่นภาษีรายเดือน

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องยื่นในเดือนถัดจากการชำระเงิน และการออกใบกำกับภาษีตามกำหนดเวลาด้านล่าง
ส่วนบริษัทที่ยื่นทาง e-filing ของกรมสรรพากร จะได้ยืดระยะเวลาไปอีก 8 วัน ภายในวันที่ 15 และ 23 ของเดือน สำหรับ ภ.พ 36 และ ภ.พ 30 ตามลำดับ

การยื่นภาษีล่าช้ากว่ากำหนด

กรมสรรพากรจะเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการยื่นล่าช้า ดังนี้ ค่าปรับ 300 บาท ไม่เกิน 7 วัน และ 500 บาทสำหรับหลังจาก 7 วันขึ้นไป โดยที่ค่าปรับสูงสุดอยู่ที่ 200% ของยอดภาษีที่ต้องชำระรวม พร้อมกับค่าปรับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

ลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์

4 วิธีการง่ายๆ ในการลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ Plizz legal platform