assistance

เลขานุการบริษัท

หมดข้อกังวลใจกับวันกำหนดส่งของภาครัฐเพราะเราจะประสานงาน และดูแลงานเลขานุการบริษัทให้คุณ ทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสารประจำปีต่างๆ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Annual Corporate Secretary

Annual shareholders meeting, Fillings with the Ministry of Commerce and Fillings with the Revenue Department

เริ่มต้น 9,900 บาท

เปลี่ยนผู้ถือหุ้น

การเพิ่มหรือถอดถอนผู้ถือหุ้นของบริษัท

เริ่มต้น 17,900 บาท

การเพิ่มทุน

หากคุณต้องการเพิ่มทุนให้กับบริษัท

เริ่มต้น 17,900 บาท

เปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท

หากคุณต้องการย้ายที่อยู่ของบริษัท

เริ่มต้น 5,000 บาท

ลงทะเบียนบริษัทกับสำนักงานประกันสังคม

การว่าจ้างพนักงาน บริษัทจำเป็นต้องลงทะเบียนต่อสำนักงานประกันสังคม

เริ่มต้น 5,900 บาท

ลงทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หากต้องการลงทะเบียนเพื่อยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อชำระภาษีทางออนไลน์

เริ่มต้น 1,900 บาท

การลงทะเบียนประกันสังคมให้กับพนักงาน

บริษัทต้องลงทะเบียนประกันสังคมให้กับพนักงานใหม่เสมอ

เริ่มต้น 1,900 บาท

ลงทะเบียนชาวต่างชาติกับกรมสรรพากร

หากมีการจ้างพนักงานต่างชาติ บริษัทต้องยื่นรายได้ต่อกรมสรรพากร

เริ่มต้น 3,000 บาท

เปลี่ยนกรรมการบริษัท

มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทคนใหม่

เริ่มต้น 17,900 บาท